Musiikkituottajat – IFPI Finland ry toteutti jäsenyhtiöissään tasa-arvoa ja sukupuolista häirintää koskevan kyselyn

12.4.2019

Musiikkiyhtiöt koetaan pääosin tasa-arvoisiksi ja turvallisiksi työpaikoiksi, joissa viihdytään pitkään. Selvitys toteutettiin Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden henkilökunnalle marraskuussa 2018 lähetetyllä kyselyllä. Kysely lähetettiin 11 eri yhtiössä työskentelevälle 132 henkilölle. Kyselyyn vastasi 75 henkilöä, muodostaen vastausprosentiksi 57%. Vastaajista 47% oli miehiä ja 53% naisia. Kysely rajattiin koskemaan tilannetta vastaajien nykyisellä työpaikalla Selvityksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK:ssa opiskeleva Jani Lehtinen.

Tasa-arvon toteutuminen musiikkiyhtiöissä

Sukupuolten välisen tasa-arvon koettiin toteutuvan musiikkiyhtiöissä varsin hyvin. 75% mukaan tasa-arvo levy-yhtiöiden päätöksenteossa toteutui melko tai erittäin hyvin, 19% puolestaan koki, että tasa-arvo toteutuu melko huonosti. Uralla etenemismahdollisuudet koki erittäin hyviksi 72% vastaajista ja melko huonoiksi 11%. Molemmissa kysymyksissä naiset kokivat vallitsevan tilanteen miehiä huonommaksi. Vaikka vastaukset olivat pääosin positiivisia, on tasa-arvon toteutumisen osalta alalla edelleen kehitettävää ja parannettavaa. Avoimissa vastauksissa koettiin eniten parannettavaa naisten huomioimisessa johtoryhmien kokoonpanossa ja päätöksenteossa.

Sukupuoleen kohdistuva häirintä

Musiikkiyhtiöt vaikuttavat kyselyn perusteella olevan turvalliseksi koettu työpaikka, jossa fyysistä koskettelua tai seksuaalisia ehdotuksia ei juurikaan ilmene. Vastaajista 97% ei ollut koskaan joutunut työpaikallaan fyysisen koskettelun kohteeksi, 96% ei ollut kohdannut seksuaalisia ehdotuksia, eikä 89% ollut koskaan kohdannut töissä sukupuoleen liittyvää halventavaa puhetta. 99 % vastaajista ei ollut koskaan kohdannut sukupuoleen liittyvä työpaikkakiusaamista.

Niissä tapauksissa, joissa häirintää oli koettu tapahtuneen, nousivat vastauksissa esiin levy-yhtiöalan pitäminen edelleen ns. miesten alana, tytöttely sekä kaksimielisten vitsien tai puheiden esiintyminen.

Koulutustausta ja työurien pituus

Kyselyyn osallistuneet levy-yhtiöiden työntekijät ovat hyvin koulutettuja. Yleisin koulutustausta oli AMK, joka oli peräti 50% vastanneista. Seuraavaksi yleisin koulutustausta oli yliopisto/korkeakoulu, joka löytyi 27% vastanneista.

Musiikkiyhtiöissä viihdytään hyvin ja työskennellään pitkään. Peräti 29% vastaajista työura oli kestänyt yli 10 vuotta, 30 % osalta työuran pituus oli yli 5 vuotta.