Säännöt

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n säännöt 23.4.2021

1 §

Yhdistyksen nimenä on Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on äänitteiden ja audiovisuaalisten musiikkitallenteiden tuottajien ja yksinomaisten edustussopimusten nojalla markkinoivien yritysten aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa tallennetuotannon kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellista suojaa sekä tuotannon ja sen kokonaisvaltaisen jakelun ja yleisön saataviin saattamisen yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kehittää tallenteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien hallinnointia ja valvontaa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan valvomalla ja edistämällä jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja. Tämä tapahtuu seuraamalla oikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja ja esityksiä ja hoitamalla yhteyksiä viranomaisiin, viestimiin ja tarpeellisiin järjestöihin, osallistumalla tallennemarkkinoiden ja viennin kehitystyöhön sekä pyrkimällä estämään tallenteiden luvatonta ja oikeudetonta käyttöä.

Yhdistys harjoittaa tarvittavaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa sekä jäsenilleen tarkoitettua neuvonta-, palvelu- ja koulutustoimintaa, tilastointia ja julkaisutoimintaa sekä osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvien korvausten periminen ja säilyttäminen jakoon asti sekä tilittäminen ja jakaminen niihin oikeutetuille.

Yhdistys toimii voittoa tavoittelematta tarkoituksensa saavuttamiseksi.

3 §

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai liitännäisjäseniä.

Varsinaiset jäsenet: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun tuottava tai yksinomaisen edustussopimuksen nojalla markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös aatteellinen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa tallennetuotannon kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellista suojaa ja alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja jonka jäsenkunta edustaa merkittävää määrää suomalaisia äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita ammattimaisesti ja säännöllisesti tuottavia kaupparekisteriin merkittyjä yksityisiä elinkeinoharjoittajia tai oikeushenkilöitä.

Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liitännäisjäsenet: Yhdistyksen liitännäisjäseneksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Liitännäisjäsenillä on oikeus ilman äänioikeutta osallistua yhdistyksen kokouksiin.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeuttaan asiamiehen tai edusmiehen välityksellä.

4 §

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hakemuksen liitteeksi tulee oheistaa selvitys tuotantotoiminnan laajuudesta, laadusta ja jatkuvuudesta sekä aatteellisen rekisteröidyn yhdistyksen tapauksessa selvitys yhdistyksen tarkoituksesta sekä jäsenkunnan edustettavuudesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa mihin jäsenryhmään hakija haluaa itsensä luokiteltavan.

Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä haettuun jäsenryhmään.

5 §

Jäsenten on osallistuttava yhdistyksen toiminnan edistämiseen ja tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen toimivaltansa puitteissa tekemiä päätöksiä ja niiden perusteella annettuja ohjeita sekä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä yhdistysperiaatteita. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

6 §

Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hänet vapautetaan jäsenyydestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä, ollen kuitenkin velvollinen suorittamaan siihen mennessä erääntyneet maksut yhdistykselle. Eroavalla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

7 §

Mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, jotka yhdistyksen kokous on jäsenille määrännyt tai mikäli jäsenen on oikeuden tai viranomaisen päätöksellä todettu syyllistyneen tekijänoikeuslain vastaiseen toimintaan, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

8 §

Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 – 6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisten jäsenten piiristä ja valittavien henkilöiden on edustettava riittävän kattavasti äänitteiden ja audiovisuaalisten musiikkitallenteiden eri tuottajaintressejä huomioiden riippumattomien ja monikansallisten yhtiöiden markkinaosuudet ja niiden välinen tasapaino.

Mikäli hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä voidaan yksi jäsen valita varsinaisten jäsenten ulkopuolelta ja tilanteessa, missä valitaan kuusi muuta jäsentä voidaan kaksi jäsentä valita varsinaisten jäsenten ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi jäsentä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §

Hallitus edustaa yhdistystä ja valvoo sen ja sen jäsenten etuja. Hallitus ottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat virkailijat.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kukin erikseen, sekä hallituksen mahdollisesti oikeuttamat muut henkilöt, kukin erikseen.

10 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maalis-huhtikuun aikana pidettävä kevätkokous ja marras- joulukuun aikana pidettävä syyskokous.

Yhdistyksen jäsenen edustaja voi osallistua varsinaiseen kokoukseen henkilökohtaisesti, tai toissijaisesti hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen kaksisuuntaisen viestiyhteyden välityksellä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus,
 2. esitetään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 3. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
 4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antaa aihetta sekä
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle,
 2. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot
 3. päätetään tilintarkastajien palkkioista,
 4. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle,
 5. vahvistetaan talousarvio seuraavalle
 6. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 4 -6 muun jäsenen vaali,
 7. valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eivätkä sen edustajat saa käyttää puheenvuoroja.

11 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse lähettävällä kutsulla tai kirjeellä jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Muut tiedot jäsenille toimitetaan samalla tavoin.

13 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

14 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jolloin ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava 3/4 ääntenenemmistö annetuista äänistä, jotta se kävisi kokouksen päätöksestä.

15 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen varat äänite- ja audiovisuaalista musiikki-tallennealaa hyödyntävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen erikseen päättämällä tavalla.

16 §

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.