Direktiivit tulevat!

26.10.2000

EU:n pitkään ja ilmeisen kovassa lobbareiden ristitulessa valmistelemat kaksi direktiiviä ovat valmistumassa.

Euroopan parlamentti vahvisti sähköisen kaupan direktiivin toukokuun 4. päivänä 2000. Horisontaalisesta laajuudestaan huolimatta sen sisällöstä saavutettiin yksimielisyys nopeammin kuin tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksista.

Nekin pystyttiin runnomaan vielä Portugalin puheenjohtajakaudella kokoon. Ministeri-neuvoston poliittinen yksimielisyys saavutettiin kesäkuun 8. päivänä 2000. Esitys menee vielä parlamentin toiseen käsittelyyn kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli MEPit hyväksyvät sen tarvittavalla määräenemmistöllä, neuvoston on saatettava direktiivi voimaan kolmen kuukauden kuluessa Strassbourg käsittelystä. Eli juuri sopivasti joululahjaksi.

Mikäli kuitenkin parlamentti haluaa joiltakin osin muuttaa ehdotusta, valmistelukaava pitkittyy. Saatuaan komission näkemykset muutoksiin, neuvosto voi lopulta päättää hyväksyykö se osaltaan ne vai saatetaanko ehdotus yksimielisellä päätöksellä voimaan. Pitkitetty kaava merkitsee kuukausien aikalisää.

Direktiivit eivät sellaisenaan ole sitovaa oikeutta. Niiden määräykset saatetaan voimaan päätetyn ajan puitteissa kansallisella lainsäädännöllä. Sähköisen kaupan lakimuutoksille on varattu 18 kuukautta allekirjoitetun direktiivin julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Tekijänoikeuslain muutoksiin varattaneen myös parin vuoden aika lopullisella päätöksellä.

Omat vastuuministeriömme valmistelevat hallituksen lakiehdotukset, jotka annetaan eduskunnan päätettäviksi. Kauppa-asioiden valmistelu alkaa oikeusministeriössä elo-kuussa. Opetusministeriö joutuu olemaan vielä lähtökuopissa hieman pidempään. Tähänastinen painiskelu antaa muutos-työlle lentävän lähdön, mikä ainakin nopeuttaa prosessia. Vahva operaattori-, kirjasto-, kuluttaja- ja sisältöjen käyttäjärintama pitänee huolen siitä, että tekijänoikeuksien puolustajilla työtä riittää. Insinöörien etumatka synnyttää ja muokkaa kulutustottumuksia ja käyttöjä, joista ei haluttaisi vahvoinkaan perustein luopua.

Vuosi 2001 tulee olemaan vilkas ja kova kotimainen lobbausvuosi monelle meistä.


Lyhyt sisältökatsaus
Sähköisen kaupan direktiivi

Kauppadirektiivin keskeisin tavoite on luoda toimivat sisämarkkinapuitteet sähköiselle kaupalle. Se määrittelee "online"- liiketoiminnan käynnistämiseen liberaalit puitteet. Missä tahansa EU-valtiossa alkuperämaan lakien mukaan käynnistetyn tietoyhteiskunnan palvelun toiminnot pitää olla käytettävissä myös muissa jäsenmaissa. Tietoyhteiskunnan palvelut määritellään sähköisiksi etäpalveluiksi, jotka ovat käytettävissä yksilöllisen valinnan mukaan ja yleensä vastikkeellisesti. Palvelun alkuperämaan on oltava EU-jäsenvaltiossa. Ei riitä, että muualta johdetun toiminnan tekninen palvelin sijoitetaan EU-alueelle. Yritystoiminnan tehokkaasti hoidettavien liiketoimien pitää sijaita täällä.

Alkuperämaan lain sovellettavuuden ulkopuolelle on jätetty merkittäviä asiakokonaisuuksia, kuten verotus, kuluttajansuoja ja sopimusoikeuksien laaja kokonaisuus. Tärkeätä on, että myös tekijänoikeudet ja lähioikeudet määräytyvät omien erityisnormistojensa mukaisesti, jolloin käyttäjämaan lakeja on noudatettava.

Direktiivi haluaa luoda sähkökaupalle luotettavan ja vastuullisen maaperän vaatimalla palveluntarjoajien avointa identifiointia sekä tarjousten ja kaupan ehtojen selkeää määrittelemistä. Myös sähköisen sopimisen käyttöä ohjeistetaan niissä raameissa, joista mm. sähköisestä allekirjoituksesta on muutoin säädetty.

Musiikin verkkokiinnostavuus tekee direktiivistä ajankohtaisen myös toimialamme yrityksille, joilla monella on vähintäänkin suunnitteilla sähköinen musiikkipalvelin. Normisto koskee selkeästi vain sähköisesti toimitettavia palveluja. Direktiivi ei tuo uutta esim. nettivälitteiseen tallenne-kauppaan, jossa verkkopalvelin on esittely-ja tilausväline-, ei sisällön toimituskanava.

Sisältöjemme käytön ja välittämisen kannalta sähkökaupan vastuusäännökset 12-14 artik-loissa ovat erityisen keskeiset. Direktiivi itsessään ei sälytä sisältövastuuta niille teknisille operaattoreille, joiden välittämänä palvelun tietosisältö teknisesti (automatisoidusti) siirtyy tilaajallensa. Vastuuttomuu-den edellytykset on varsin yksityiskohtaisesti määritelty erikseen pelkän teknisen välittämisen, tiedonsiirtoa teknisesti tehostavan tilapäisen välikopioinnin (cashing) sekä palvelutilan vuokraajan (hosting) osalta. Artiklat kertovat myöskin kääntöpuolen; milloin ja millä tavalla päätettynä siviili- ja/tai rikosoikeudellinen vastuu voi alkaa. Tähän asiakokonaisuuteen kohdistuu myös toimialakeskustelu tiedostojen poistamisen menettelytavoista ("notice and take down") operaattoreiden ja oikeudenhaltijoiden välillä.