Notice and take-down

16.9.1999

Teleoperaattorit ja yhteydentarjoajat ovat useissa maissa ryhtyneet poistamaan yhteistyössä oikeudenhaltijoiden kanssa laitonta materiaalia internetistä. Käytännössä internetin putsaaminen tapahtuu ns. Notice and take-down -menettelyllä.

Notice and take-down on menettely, jolla internetissä toimiva tekninen välittäjä poistaa oikeudenhaltijan ilmoituksesta palvelimillaan sijaitsevan tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin. Menettely perustuu joko vapaaehtoisuuteen tai osapuolten yhteisesti sopimiin pelisääntöihin. Yhdysvalloissa on osapuolten kesken sovitut pelisäännöt kirjattu lainsäädäntöön. Menettely on otettu myös EU:n sähköisen kaupankäynnin vastuu -artikloiden lähtökohdaksi. Seuraavassa selvitetään lyhyesti notice and take-down menettelyn soveltamisen peruste ja menettelyn sisältö.

Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin luvaton käyttö on myös internetissä lainvastaista. Internetille ominainen piirre on, että materiaalin tarjoaminen tapahtuu säännönmukaisesti ns. teknisten välittäjien välityksellä. Internetin teknisiä palveluita tarjoavien toimijoiden vastuu luvatta välitetystä aineistosta on keskeinen Notice and take-down -menettelyn käyttöönottoon vaikuttanut seikka.

Vastuun määräytymisen lähtökohta on, että yleiset oikeudelliset periaatteet soveltuvat myös tietoverkossa. Tekijänoikeuden loukkauksista on ensisijassa vastuussa suojankohteet verkkoon luvatta saattanut taho. Tämän lisäksi myös tahot, jotka osallistuvat tekijänoikeuden loukkaukseen tai tietoisesti myötävaikuttavat oikeudenloukkauksen jatkumiseen ja vahinkojen syntymiseen, ovat vastuussa loukkauksesta ja aiheuttamistaan vahingoista.

Notice and take-down menettelystä sopimisen tavoitteena on edistää tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin laillista tarjontaa internetissä. Teknisille välittäjille – so. teleoperaattoreille, palvelintilantarjoajille, yhteydentarjoajille yms. – menettely takaa ennustettavan toimintaympäristön. Poistettuaan laittoman materiaalin tekniset välittäjät saavat suojan oikeudenloukkauksiin perustuvilta vaateilta. Oikeudenhaltijoiden kannalta keskeistä on laittoman materiaalin poistaminen verkosta viivytyksettä. Varastetun tavaran poistaminen yleisön saatavilta on oleellista oikeudenhaltijoiden vahinkojen rajoittamiseksi.

Notice and take-down -prosessin keskeiset piirteet, sellaisena kuin se esimerkiksi on sisällytetty Yhdysvaltojen lainsäädäntöön, voidaan tiivistää seuraavasti.

  1. Menettelyä sovelletaan yksinomaan tiettyjä teknisiin palveluita tarjoaviin tahoihin ( palvelintilan tarjoajat, yhteyden tarjoajat, välipalvelin palvelun tarjoajat), jotka eivät itse osallistu materiaalin tarjoamiseen eivätkä ole tietoisia oikeuden loukkauksesta.
  2. Oikeudenhaltijan tulee tehdä ilmoitus oikeuden loukkauksesta. Oikeudenhaltija vastaa ilmoituksen oikeellisuudesta.
  3. Ilmoituksen saatuaan tekninen välittäjä poistaa palvelimeltaan loukkaavan materiaalin tai estää pääsyn loukkaavaan materiaaliin.
  4. Poistettuaan materiaalin tekninen välittäjä nauttii suojaa sekä oikeudenhaltijan että materiaalin tarjoajan esittämiä oikeudellisia vaateita kohtaan.

 

Käytännössä poistamismenettely toimii jo useissa eurooppalaisissa valtioissa ilman erityistä sopimista. Suomessa ovat oikeudenhaltijat esittäneet menettelytavoista sopimista. Yhteiset pelisääntökeskustelut eivät kuitenkaan ole edenneet. Pienet suomalaiset palveluntarjoajat ovat kuitenkin reagoineet myönteisesti oikeudenhaltijoiden esittämiin poistopyyntöihin. Suuret operaattorit ovat puolestaan olleet varsin haluttomia yhteistyöhön. On huolestuttavaa, että huolimatta kansainvälisistä esimerkeistä, suuret suomalaiset palveluntarjoajat kokevat olemassa olevan liiketoiminnan volyymin turvaamisen laillisen verkkokaupan kehittämistä tärkeämmäksi.